Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Nedenstående bestemmelser er udarbejdet af Rejsearrangører i Danmark og anvendes af foreningens medlemmer. Bestemmelserne er udarbejdet i overensstemmelse med “Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”, som, sammen med anden dansk lovgivning, regulerer købet af rejsen og eventuelle krav, der måtte blive rejst mod rejsearrangøren.

Bestemmelserne gælder for den kombination af rejseydelser, der betegnes en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Rejsen er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det indebærer bl.a., at Skinetworks 2020 A/S som er Nortlander/Danski/Slopetrotter er ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Skinetworks 2020 A/S som er Nortlander/Danski/Slopetrotter har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent. Denne sikring sker via Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby.

Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 - KLIK HER.

For rejsen gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser. Det med kursiv fremhævede er Nortlander/Danski/Slopetrotter afvigelser fra Rejsearrangører i Danmarks almindelige bestemmelser.

Pkt. 1 – Køb af rejsen

Købet af rejsen og dermed oplysningerne og vilkårene for denne, er bindende for rejsearrangøren og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de anførte informationer og vilkår for rejsen; herunder disse almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i pakkerejser samt rejsearrangørens informationer om rejsen.

Rejsearrangøren skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Den rejsende anbefales at tegne en rejseforsikring samt at sikre sig, at forsikringen har den nødvendige dækning. For salg af rejseforsikringer modtager rejsearrangøren typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt salgspersonalet for yderligere information om rejseforsikringer.

Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksne rejseledsagere, skal ved køb af rejsen fremvise en erklæring fra deres forældre eller værge om, at de har tilladelse til rejsen. Det gælder dog ikke, hvis rejsen er købt af en forælder eller værge.

Forældrefuldmagt findes her.

Det navn, som står angivet først på rejsedokumentet eller er angivet som betaler af rejsen, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance eller refundering fra rejsearrangøren angående rejsen, vil ske til denne person.

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i rejsedokumentet og øvrige informationer med det samme. Det påhviler den rejsende at gøre opmærksom på eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

Navne på rejsedokumentet skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

Da eventuelle meddelelser om rejsen fortrinsvis sendes pr. SMS eller e-mail, er det yderst vigtigt, at disse oplysninger fremgår af bestillingen og opdateres om nødvendigt.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, hvis de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Hvis den rejsende selv bestiller tilslutningstransport i kombination med en pakkerejse, er det vigtigt at beregne tilstrækkelig tid imellem de 2 transporter:

Inden for Europa anbefales minimum 2,5 timer. Uden for Europa anbefales minimum 4 timer.

Det anbefales at bestille billetter, som kan ændres, hvis en flyforsinkelse på pakkerejsen skulle opstå.

Pkt. 2 – Rejsens pris m.v.

Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført – transport ved valg af fly, tog eller bus, liftkort, lufthavnsafgifter, passagerafgift, evt. moms, indkvartering, evt. forplejning og valgte tilvalg i henhold til udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Turistskatter er ikke omfattet af rejsens pris og betales direkte på destinationen.

Prisen på markedsførte rejser kan løbende blive op- eller nedjusteret alt afhængig af udbud og efterspørgslen på ferierejser.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. Der henvises i øvrigt til pkt. 7.

Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til spa og fitness er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må forventes, at der på visse hoteller opkræves leje for safety box, adgang til internet m.v.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af depositum for lejlighed eller hotel, slutrengøring samt lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejselængden regnes fra og med afrejsedag til og med hjemkomstdag. Det gælder også, når en rejse starter om aftenen og/eller slutter om morgenen. Den angivne rejselængde omfatter derfor ikke altid hele dage.

Pkt. 3 – Betaling, prisændringer m.v.

Hvis ikke andet er angivet, skal depositum og evt. afbestillingsforsikring betales senest 3 dage efter booking af rejsen. Depositum for rejsen er DKK 2.000,- pr. person hvis ikke andet er aftalt.

Slutbetalingen skal være rejsearrangøren i hænde senest 60 dage før afrejse. Booker den rejsende rejsen nærmere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris med det samme. 

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsearrangøren ret til at annullere rejsen uden varsel.

Rejsearrangøren forbeholder sig ret til, inden afrejsedag, at foretage sådanne prisændringer i den aftalte pris, som er en direkte følge af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer pålagt af tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen (f.eks. passager-, lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Det gælder, selv om rejsen er slutbetalt.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter annulleringen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. I modsat fald betragtes den rejsende at have accepteret prisforhøjelsen.

Dersom transportomkostninger, skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte jf. ovenfor, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling. Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende fremlægge dokumentation for disse omkostninger.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser samt om begrundelsen herfor og beregningen heraf snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved mail eller skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse/e-mail adresse.

Prisændringer foretages efter nedenstående principper/regneeksempler:

*Beregning, eksempel: Aktuel pris på flybrændstof pr. rejsende fratrukket oprindelig flybrændstofpris pr. rejsende, eller aktuel EU kvoteafgift pr. rejsende fratrukket oprindelig kvoteafgift pr. rejsende.

**Beregning: Indførelse eller reduktion/bortfald af ny afgift mv. – eks. passagerafgift på kr. 100.

***Beregning: Aktuel kurs for den del af rejsen, der afregnes i anden valuta end DKK, i forhold til kursen på aftale/beregningstidspunktet for den pågældende del af rejsen: Eks. valutakursstigning/fald på 20% på 1/5 af rejsens ydelser. Valutaen vil fremgå af billetten/deltagerbeviset.

Der er ingen fortrydelsesret på bestillingen, når kunden har foretaget sin indbetaling til Skinetworks 2020 A/S som er Nortlander/Danski/Slopetrotter, det være sig både ved indbetaling af depositum og/eller rejsens fulde pris.

Hvis den rejsende af en årsag, skal have penge tilbage, bliver de som udgangspunkt ført tilbage til et af de kreditkort rejsen er betalt med.

Pkt. 4 – Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige; eksempelvis ændring af flyselskab, mindre ændring af tidstabel, mindre ændring af forløb af rundrejse.

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om, hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse.

Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.

Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end 75% af det antal pladser rejsearrangøren har til rådighed på den pågældende flyserie. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,

2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C.

Den rejsende har ligeledes ikke krav på erstatning.

Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangøren bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 2000 pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden.

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen således, at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2) Afbestilling

2a)

Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, dog minimum det erlagte depositum. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

Kunden skal altid bekræfte afbestillinger pr. mail.

  • Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsedagen mistes det indbetalte depositum samt evt. afbestillingsforsikring. 
  • Sker afbestilling mellem 60 dage før afrejsedagen og 14 dage, før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50 % af rejsens totale pris.
  • Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejse, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100 % af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr.

AFBESTILLINGSVILKÅR VED REJSER MED RUTEFLY 

  • Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejsedagen mistes hvad der svarer til flybillettens pris, depositummet på 2.000 kr. pr. person samt evt. afbestillingsforsikring. Dog minimum 5.000 kr. pr. person. Er rejsens samlede pris mindre end 5.000 kr., mistes hele rejsens pris.  
  • Sker afbestilling mellem 60 dage før afrejsedagen og 14 dage, før det i rejsedokumentet anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 75% af rejsens totale pris. Dog minimum 5.000 kr. Er 75% af rejsens total pris mindre end 5.000 kr., mistes hele rejsens pris.
  • Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejse, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 100% af rejsens totalpris i afbestillingsgebyr. 

Den rejsende kan på anmodning få en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse. 

Ved afbestilling af hele rejsen er det ikke muligt at få refunderet delelementer af rejsen (liftkort, skiskole, transport), da det indgår og er en del af pakkerejsen.

Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Se tillige pkt. 7. om den rejsendes pligter og ansvar.

2b)

Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Det gælder dog ikke en evt. præmie for afbestillingsforsikring, da denne dækning er en særskilt aftale, der allerede træder i kraft ved købet af pakkerejsen, jf. nedenfor under pkt. C.

Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2c)

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

Ved afbestilling eller ændring der medfører ændringer i antal af personer på værelse/i lejligheden kan der forekomme et tomsengstillæg.

3) Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. Det gælder dog ikke, hvis overdragelse ikke accepteres af de samarbejdende ruteflyselskaber, hoteller eller krydstogsselskaber.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.

Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

C. Afbestillingsforsikring og rejseforsikring

Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling og kan ikke opsiges efterfølgende.

Har kunden købt afbestillingsforsikring, kan kunden indtil afrejsen afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve præmien for afbestillingsforsikringen, forudsat betingelserne herfor er opfyldte.

Rejsearrangøren formidler forsikringer for forsikringsselskabet Gouda. For alle rejsende til Italien er det lovpligtig for alle skiløbere at have en ansvarsforsikring. Denne kan du enten have i din indboforsikring eller via din rejseforsikring. Det er den rejsendes eget ansvar at sikre at forsikringen er tegnet inden afrejse til Italien. Hjemmeboende børn hører under forældrenes forsikring.

Pkt. 5 – Rejsearrangørens pligter og ansvar efter afrejse

Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Pkt. 5.1 Mangler ved pakkerejsen

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte arrangementer, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelses-stedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse eller støj fra omgivelser eller andre personer, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og hjemmesider.

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen. Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. på rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.

Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.

Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.

Den rejsende må være forberedt på, at der ved transport, fx med fly, tog eller bus, kan opstå større eller mindre forsinkelser, jævnført med pakkerejseloven anses ikke enhver forsinkelse for en mangel ved rejsen.

Såfremt der skulle opstå en forsinkelse til rejsemålet, gøres en helhedsbedømmelse afhængig af den tidsmæssige udstrækning, er betydelig.

Vejledende retningslinjer om transportforsinkelser i forbindelse med pakkerejser, anses først som en betydelig udstrækning når forsinkelsen til rejsemålet er over 6 timer. 

Der gives som udgangspunkt ikke forholdsmæssigt afslag ved forsinket hjemrejse. Der kan alene søges om erstatning for eventuelle tab, som følge af en forsinkelse.

Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort eksempelvis grundet lukning af skiområdet eller dele heraf som følge af for lidt eller for meget sne, lavinefare, blæst eller lignede. Alt færdsel i skiområdet og deltagelse af arrangementer sker på den rejsendes eget ansvar.

Rejsearrangøren påberåber sig retten til at aflyse et arrangement ved for få tilmeldte, sygdom, dårligt vejr og lignede, samt hvis vores samarbejdspartnere vurderer en risiko forbundet ved at gennemføre arrangementet. 

Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for restriktioner eller lukninger af restauranter, afterski-steder, barer og butikker grundet lokale myndigheders anbefalinger og/eller retningslinjer. 

På enkelte hoteller/resorts kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse, giver ikke anledning til refusion.

Flygæster der flyver om aftenen og ankommer sent, må ikke forvente, at der serveres aftensmad på hotellet. Busgæster må ikke forvente, at der serveres morgenmad på hotellet på ankomstdag, medmindre det særskilt er bestilt og betalt og fremgår af billetten.

Eventuelle ønsker omkring bestemte lejligheder/hotelværelser, beliggenhed, placering af værelser ved siden af hinanden, vil rejsearrangøren altid forsøge at opfylde. Dette kan dog aldrig garanteres.

BETINGELSER FOR SKILEJE 

Rejsearrangøren er udelukkende formidler af skileje. Udbyderne er vores lokale samarbejdspartnere på destinationerne, og den specifikke udbyder fremgår af rejsebeviset eller/og voucher. Inden afrejse kan voucher med alle oplysninger, som den rejsende skal fremvise for at få udleveret udstyret findes i APP’en eller på bookingsiden. 

Eventuelle fejl/mangler ved det lejede udstyr, skal meddeles direkte til udbyderen på destinationen. 

5.1.1. Afhjælpning

Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.

Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab.

5.1.2. Alternative rejseydelser

Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt, hvis sådanne indgår i rejsearrangørens sortiment.

Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.

Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.

Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

5.1.3. Hæveadgang

Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.

Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.

Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes,

1) den rejsendes egne forhold,      

2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller

3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.

Samtlige afrejsetider er omtrentlige indtil 20 dage før afrejse, og er dermed ikke bekræftet ved tidlig booking. De angivet tider på rejsedokumenterne kan ændres ved et eller flere tilfældene. Rejsearrangøren skal senest 20 dage før afrejse, fastsætte den endelige afrejsetidspunkt. Hvis afrejsetidspunkter for ud og hjemrejse afviger mere end 8 timer for de omtrentlige afrejsetidspunkter, så har den rejsende ret til at hæve aftalen. Såfremt at rejsende ønsker at hæve aftalen, skal rejsearrangøren informeres hurtigst muligt efter de er blevet informeret om ændringen.

5.1.4. Internationale konventioner

Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar.

Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.

Der kan dog ikke foretages en begrænsning i erstatningen for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt

Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner.

Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter pakkerejseloven.

Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Pkt. 6 – Luftfartsselskabets ansvar

6.1. Ved død eller personskade

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Luftfartsselskaberne er dog ikke erstatningsansvarlige for beløb, der overstiger 113.000 SDR (Special Drawing Rights), hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt den dræbte eller tilskadekomne passager forsætligt eller uagtsomt har forårsaget skaden.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

6.2. Gods

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Vi gør opmærksom på, at luftfartsselskabets og dermed rejsearrangørens erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til 1.131 SDR (Special Drawing Rights). Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring.

6.3. Forsinkelse

For luftfartsselskaber, registreret i et EU-land, gælder forordning 261/2004 om passager-rettigheder. Eventuelle krav i henhold til denne forordning skal rettes direkte til luftfartsselskabet og ikke til rejsearrangøren.

Pkt. 7 – Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsearrangøren, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Det påhviler endvidere den rejsende at orientere sig om eventuelle indrejseformaliteter eller sundhedsformaliteter forud for eller under selve rejsen.

Det bemærkes, at information om sundhedsmæssige foranstaltninger og indrejsekrav ikke er en integreret del af pakkerejsen, hvorfor rejsearrangøren ikke er ansvarlig i tilfælde af, at den rejsende ikke opfylder sådanne krav.

Oplysninger udover hvad der er givet af rejsearrangøren, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsearrangøren kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

Den rejsende skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas m.v., med mindre manglen skyldes dokumenterbar fejlinformation fra rejsearrangøren.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Den rejsende skal holde sig orienteret hos rejsearrangørens lokale repræsentant eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. 

Selv om den rejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, bevarer den rejsende retten til hjemrejsen, medmindre lokal lovgivning udelukker dette. Den rejsende bør snarest kontakte rejsearrangøren for at få afklaret, om det pågældende lands regler tillader hjemrejse uden udrejse.

Bemærk dog, at retten til hjemrejse ikke gælder ved rejser med rutefly. Hvis udrejsen ikke bliver benyttet på din ruteflybillet, vil din hjemrejsebillet automatisk blive annulleret i henhold til ruteflyselskabets standardvilkår.

Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in mv.

Hvis den rejsende ønsker at afbryde rejsen før tid og rejse hjem på egen hånd, uden forudgående aftale med rejsearrangøren herom, og uden at rejsearrangørens forhold med rette har givet anledning hertil, påhviler det den rejsende selv at afholde udgifterne til hjemrejsen. Der ydes ikke godtgørelse for evt. ubenyttede dele af rejsen og opholdet på rejsemålet.

Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bus-transport. Det bemærkes, at gravide i visse tilfælde ikke må være passager i et fly. Det påhviler derfor den rejsende at orientere sig om luftfartsselskabernes regler, idet disse har forskellige regler for, hvornår en gravid må flyve og i hvilke tilfælde, der skal medbringes en lægeerklæring. Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter kaptajnens eller chaufførens skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Bussens bagagerum vil blive låst, når alt bagage er lastet og åbnes først ved omstigning eller ankomst til destinationen. Det er den rejsendes ansvar både ved pålæsning af bagage, når bagagen er ombord på bussen og ved ankomst til destinationen, at den rejsendes egen bagage kommer med ud og/eller videre med næste transportmiddel. Rejsearrangøren eller busselskabet kan ikke blive gjort ansvarlige for forlagt eller skadet bagage under transporten, når bagagen ikke er låst inde i bussens bagagerum. Det er ikke muligt at tilgå bagagen under rejsen, da bagagerummet vil være låst under hele rejsen. Rejsearrangøren og busselskabet kan ikke blive gjort ansvarlige for glemte genstande eller tasker i bussen. Rejsearrangøren anbefaler derfor vores rejsende at have en rejseforsikring.

Ved bestilling af skirejser med fly, er der begrænset plads til skiudstyr på flyet. Såfremt der ikke bestilles skitransport ved køb af rejsen, kan det ikke garanteres at dette er muligt efterfølgende.

Pkt 8. Rejsearrangørens bistand

Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejse-arrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Pkt. 9 – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på eventuel afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejsearrangørens personale på rejsemålet snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Ved reklamation over for rejsearrangørens personale opfordres den rejsende til at få dokumentation herfor med henblik på eventuel efterfølgende behandling af reklamationen.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning men henblik på en hurtig behandling af sagen.

Kommentarer i udfyldte spørgeskemaer bliver ikke betragtet som reklamationer, og der kan derfor ikke forventes svar på disse kommentarer.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, hvis afgørelse rejsearrangøren som udgangspunkt er forpligtet til at følge. Er der alene tale om en flybillet, og handler sagen om forsinkelse eller annullering, kan sagen indsendes til Trafikstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800. For øvrige reklamationer i forbindelse med køb af en flybillet, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf.: 4171 5000.

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet.

Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren.

Reklamation kan foretages via vores reklamationsformular på hjemmesiden her.

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, medmindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Pkt. 10 – Særskilte grupperejsevilkår

Ved en grupperejsebestilling forstås en samlet bestilling af et selskab på mindst 15 personer, som rejser på samme bookingnummer. Ind under grupperejsebestilling falder også uddannelsesinstitutioner, herunder videregående uddannelser, handelsskoler og gymnasierejser.

Gruppen skal udpege en gruppeleder som har ret til at foretage bestillingen og modtage informationer fra rejsearrangøren. Når gruppelederen modtager informationer, anses det at alle i gruppen er oplyst. 

Ved grupperejser fra uddannelsesinstitutioner tilmelder deltagerne sig individuelt via gruppens egen hjemmeside medmindre andet er aftalt, og hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørgsmål om grupperejsen stilles direkte til rejsearrangøren.

Ved bestilling af en grupperejse gennem uddannelsesinstitutioner er indkvarteringen uspecificeret indtil ca. 3 uger før afrejsen, men generel information omkring indkvarteringen findes på gruppens hjemmeside. Når indkvarteringen bliver specificeret på gruppens hjemmeside, fremgår det, hvor mange senge der er i hver lejlighed. Det samlede antal senge passer til gruppens størrelse, og den enkelte deltager vælger selv sin seng og indkvartering ud fra de ledige pladser. Afrejsetider for bus er vejledende frem til 14 dage før afrejse.

Afbestillingsprocedure: Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder, skal henvende til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til rejsearrangøren. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppehjemmeside, skal henvende sig direkte til rejsearrangøren ved afbestilling. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse, tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tomsengstillæg kan tilkomme. I øvrigt gælder rejsearrangøren almindelige rejsebetingelser for ændringer mv.