Rejsebetingelser

Information inden du booker Rejsebetingelser

Download rejsebetingelser her 

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.


1. Aftaleindgåelse

1.1. Indgåelsen
En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden. Såfremt kunden ikke indbetaler depositum rettidigt anses det for en annullering fra kundens side, og rejsebureauet er således ikke længere forpligtet af aftalen

1.2. Rejsedokumenter
Rejsebureauet fremsender efter aftalens indgåelse Bookingbekræftelse til kunden pr. email. Efter kunden har indbetalt depositum fremsendes de resterende rejsedokumenter. Ønskes dokumenterne sendt med posten opkræves et administrationsgebyr på 100 kr.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer i pakkerejsen, foregår på den af kunden oplyste postadresse eller e-mailadresse. Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsebureauet kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Hvis kunden ikke modtager Bookingbekræftelse inden 24 timer efter accept af tilbuddet, skal kunden straks kontakte rejsebureauet. Kunden skal tillige kontakte rejsebureauet, hvis de resterende rejsedokumenter ikke modtages inden 72 timer efter indbetaling af depositum. Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, skal kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 5.3.) og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling

2.1. Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv. 

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på det antal deltagere lejligheden/hotelværelset er beregnet for. Benyttes indkvartering af et færre antal personer vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for tomsenge, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt datoen for den fastsatte kurs.

2.2. Betaling
Depositum, normalt 1500 kr. pr. person samt evt. sygeafbestillingsgaranti på 375,-, indbetales umiddelbart efter bestilling og senest 48 timer efter bestillingstidspunktet. 

For rejser booket med individuelt rutefly ("alternative flyafgange") udgør depositumet 1500 kr. plus hele prisen for ruteflybilletten. Når depositum er modtaget af rejsebureauet fremsendes bekræftelse på rejsebestillingen samt opkrævning på restbeløbet. Restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde 42 dage inden afrejse. Ved for sen eller manglende betaling uden afmelding opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Eventuelle gebyrer ved indbetaling afholdes af kunden og vil fremgå af betalingsvindue.

Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

Ved ophold i lejlighed, vil der blive opkrævet et lejlighedsdepositum før afrejse. Dette vil blive fremsendt via almindelige kortopkrævning en uge før afrejse og skal indbetales senest 3 dage før afrejse.

3. Produktet

3.1. Tilslutningsrejser
Rejsebureauet er alene ansvarligt for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

3.2. Afbestillingsforsikring og rejseforsikring
Sygdomsafbestillingsforsikring på 375,- beskytter rejsedeltageren mod tab ved sygdom. Sygdomsafbestillingsforsikringen gælder som forsikring i tilfælde af: Alvorlig akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestilling, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre, søskende eller dokumenteret samboende samlever. I sådanne tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke sygeafbestillingsgarantien samt udgifter til lægeerklæring. 

Denne regel forudsætter, at afbestillingen foretages før afrejsetidspunktet, og at der uden ugrundet ophold indsendes attest fra en læge. Rejsebureauet forbeholder sig retten til for egen regning at kontrollere tilstedeværelsen af den påberåbte sygdom gennem egen læge. Bemærk at allerede kendte sygdomme ved bestillingstidspunktet ikke er dækket.

Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring gennem rejsebureauet. Rejsebureauet modtager provision for salg af rejseforsikringen. Kunden kan ved henvendelse til rejsebureauet få oplyst provisionens størrelse. Rejseforsikringen skal være tegnet inden afrejse og fremgå af rejsebeviset.


4. Kundens generelle pligter

4.1. Pas, visum og vaccinationer
Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. 

Rejsebureauet oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte rejsebureauet for yderligere information om disse regler.

Rejsebureauets oplysninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2. Deltagerantal
Rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere på 110 tilmeldte som skal være opnået senest 14 dage før afrejsedatoen. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsebureauet ansvarsfrit aflyse rejsen. Kunden får i sådanne tilfælde alle indbetalte beløb refunderet.

4.3. Navne på rejsedokumenter
Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde rejsebureauet ansvarligt. 

4.4. Rettidigt fremmøde
Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benytte i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse. 

Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne eller rejsebureauets underleverandører.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsebureauets kontrol.

4.5. Ordensbestemmelser
Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.
Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6. Manglende efterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureauet, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører. 

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1. Overdragelse af pakkerejsen
Pakkerejsen kan overdrages til en anden person på www.nortlander.dk indtil 14 dage før afrejse. Navneændringer som foretages senere end 14 dage før afrejse koster 500 kr. pr. navn. Foretages ændringer ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse opkræves administartionsgebyr på 100 kr. pr gang. 

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennem-førelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsebureauet, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen en sådan type flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

For navneændringer på flybilletter opkræver rejsebureauet kunden et ekspeditionsgebyr på 250 kr. plus flyselskabets eventuelle ekspeditionsgebyr.
Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. Prisændringer
Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i: 

 Transportomkostninger, herunder brændstofpriser

 Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter

 Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

  

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

3000 DKK

Heraf brændstoftillæg:

200 DKK

 

 

Stigning i brændstoftillæg:

50 DKK

 

 

 200 DKK + 50 DKK

 

 

 3050 DKK

 

 

3000 DKK

Heraf skatter og afgifter:

500 DKK

 

 

Stigning i skatter og afgifter:

100 DKK

 

 

 500 DKK + 100 DKK

 

 

 3100 DKK

 

 

3000 DKK

Afregnet til valutakurs

3.00 (3DKK = 1)

Kursændring:

3.0 til 3.1

 (3000 DKK / 3.00)*3.1  3100 DKK

 

Rejsebureauet meddeler kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 20 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 20 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

 

 

 

5.3. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsebureauet hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsebureauet at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Rejsebureauet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4. Rejsebureauets ændringer af pakkerejsen
Hvis rejsebureauet må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder.Hvis rejsebureauets ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder: 

Kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
 Kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette

Kunden skal underrette rejsebureauet om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet derimod tilbagebetale kunden prisforskellen

6. Aftalens ophør

6.1. Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 samt § 1 stk. 4 nr. 4, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen
Kunden kan afbestille pakkerejsen efter nedenstående standardregler, medmindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse skriftligt har oplyst andet.

Fortryder kunden sin bestilling, skal dette meddeles Nortlander senest 48 timer efter betaling af 1. rate. Hvis 1. rate ikke er betalt senest 3 dage efter bestilling, betragter Nortlander aftalen som ikke indgået.

Følgende afbestillingsregler er gældende:

Gratis afbestilling inden den 1. september.

Ved afbestilling senest 42 dage før aftalt rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af 10 % af rejsens pris, dog mindst 1. rate.

Ved afbestilling senest 14 dage før aftalt rejsedag har arrangøren ret til, udover 1. rate, at beregne sig 50 % af rejsens pris.

Ved afbestilling senere end 14 dage før aftalt rejsedag har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen.

I alle ovennævnte tilfælde er sygdomsafbestillingsforsikringen tabt.

6.3. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. 

For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigs-ministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

7. Mangler og reklamation

Hvis du mod forventning oplever mangler på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til Nortlander Skitours, vores repræsentanter på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld.
 
Hvis vores repræsentanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte Nortlander Skitours på telefon 70 10 50 95 eller email nortlander@nortlander.dk.  Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.
  

8. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar
Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. 

Rejsebureauet begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsebureauets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tranportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel

 Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR

 Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld

 Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR

 Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

 Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR

 Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

 Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR

 Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

9. Reklamationer efter rejsens afslutning:
Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende.

10. Værneting og lovvalg
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsebureauet eller formidleren, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Nævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rejsebureauets e-mail adresse er til brug herfor nortlander@nortlander.dk.  Rejsebureauet er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.

11. Prisgaranti
Rejsebureauet giver prisgaranti på alle rejser i kataloget. Rejsebureauet sætter prisen ned, når følgende betingelser er opfyldt: Kunden skriftligt kan dokumentere, at nøjagtig det samme produkt kan bestilles og er ledigt i samme periode og under tilsvarende betingelser hos en anden dansk rejsearrangør. 

Den skriftlige dokumentation med officiel prisliste skal være rejsebureauet i hænde senest 14 dage efter bestilling af rejsen og senest d. 15/12-2016. Prisgarantien gælder indtil d. 01/12-2017 og omfatter udelukkende officielle listepriser og ikke særligt rabatterede produkter, gruppepriser, restpladser mv.

12. Snesikring
For at sikre kunden i tilfælde af manglende sne, kan der tegnes en snesikring samtidig med bestilling af rejsen. Snesikringen beskytter kunden, således at denne i tilfælde af manglende sne på bestemmelsesstedet uden omkostninger bliver flyttet til en destination med sne eller alternativt bliver transporteret til et område med mulighed for skiløb. 

Nortlander Skitours A/S garanterer minimum 5 dages skiløb pr. uges rejse. Normalt planlægges der efter at kunne tilbyde hele skidage fra kl. 10-16, men skidagene kan dog i enkelte tilfælde blive reduceret pga. medgået tid til transport.

Anvendelsen af snesikringen forudsætter at skiløb er umuligt på det pågældende rejsemål, dvs. samtlige lifter er indstillet og pister lukkede. Rejsebureauet konverterer liftkortet og dækker eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med køb af liftkort til nyt skiområde. Hvis situationen betyder, at rejseburauet flytter kunden til et nyt rejsemål med sne, tilbyder rejsebureauet kunden en rejse med samme type indkvartering og ydelser, som gælder for den oprindelige rejse.

Snesikringen kan tegnes på alle rejser til Alperne og skal bestilles samtidig med rejsen. Prisen er kr. 375,- pr. person. Snesikringen gælder kun for den enkelte kunde , hvorfor alle deltagere i et rejseselskab skal have tegnet snesikring, for at hele selskabet kan flyttes til et nyt rejsemål.

13. Grupperejsevilkår

A) Ved en grupperejsebestilling forstås en samlet bestilling af et selskab på mindst 15 personer, som rejser på samme bookingnummer. Ind under grupperejsebestilling falder også uddannelsesinstitutioner, herunder videregående uddannelser, handelskoler og gymnasierejser.

B) Gruppen skal udpege en gruppeleder som har ret til at foretage bestillingen og modtage informationer fra Nortlander Skitours A/S. Gruppelederen har ansvaret for betaling af rejsens pris.

C) Ved grupperejser fra uddannelsesinstitutioner tilmelder deltagerne sig individuelt via gruppens egen hjemmeside, og hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørgsmål om grupperejsen stilles direkte til Nortlander Skitours A/S.

D) Afbestillingsvilkår for grupper. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder skal henvende til til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til Nortlander Skitours A/S. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppehjemmeside skal henvende sig direkte til Nortlander Skitours A/S ved afbestilling. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tomsengstillæg kan tilkomme. Iøvrigt gælder vores almindelige rejsebetingelser for ændringer mv.

E) Ved bestilling af en grupperejse fra en uddannelsesinstitution indgår der transport, indkvartering og liftkort. Indkvarteringen er uspecificeret indtil ca. 3 uger før afrejsen, men generel information omkring indkvarteringen findes på gruppens hjemmeside. Når indkvarteringen bliver specificeret på gruppens hjemmeside, fremgår det, hvor mange senge der er i hver lejlighed. Det samlede antal senge passer til gruppens størrelse, og den enkelte deltager vælger selv sin seng og indkvartering ud fra de ledige pladser.